FDI toàn cầu có thể giảm tới 40% trong năm 2020 do COVID-19