Đưa thuỷ sản Việt Nam trở thành ngành sản xuất hàng hoá lớn