Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV (Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
#IG-19401

Chính trị - Ngoại giao

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV (Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Hà Nội (TTXVN 1/3) Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/1/2021, dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 đại biểu. Trong đó, thành phần đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (41,4%) và đại biểu Quốc hội ở các địa phương là 293 đại biểu (58,6%).
Xuất bản:01-03-2021Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV