Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đến 7h ngày 8/8/2020