Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 7.500 người