Dịch COVID-19: Gần 31,7 triệu người bình phục trên thế giới (đến 7h ngày 25/10/2020)