Dịch COVID-19: Gần 25,9 triệu người bình phục trên thế giới  (đến 7h ngày 3/10/2020)