Dịch COVID-19: Gần 21 triệu người bình phục trên thế giới  (tính đến 7h ngày 13/9/2020)