Dịch COVID-19: Gần 16 triệu người bình phục trên thế giới (đến 7h45 ngày 23/8/2020)