Đầu tư vào xe điện vượt năng lượng tái tạo trong 5 năm tới