Đầu tư Dự án xây dựng công trình  đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
#IG-42724

Kinh tế - Hội nhập

Đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Hà Nội (TTXVN 14/1) Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 quy định cụ thể phạm vi, quy mô, hình thức đầu tư. Theo đó, cho phép đầu tư khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư sơ bộ là 146.990 tỷ đồng.
Xuất bản:Thứ sáu, 14/01/2022 06:03 (GMT+7)