Đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển
#IG-00399

Chính trị - Ngoại giao

Đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển

Hà Nội (TTXVN 30/1) Năm 1986, mở đầu quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Sau gần 30 năm, Việt Nam đã thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, mở cửa, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Kinh tế đất nước đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục và ổn định.
Xuất bản:Thứ sáu, 30/01/2015 10:51 (GMT+7)