Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới: Kinh tế tăng trưởng nhanh
#IG-05293

Kinh tế - Hội nhập

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới: Kinh tế tăng trưởng nhanh

Hà Nội (TTXVN 2/2) Một trong những thành tựu to lớn của Đảng là lãnh đạo đất nước vượt qua nghèo nàn lạc hậu, từng bước đổi mới, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.
Xuất bản:Thứ năm, 02/02/2017 08:26 (GMT+7)