Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang
#IG-116295

Chính trị - Ngoại giao

Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang

Hà Nội (TTXVN 3/2) Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam. Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.
Xuất bản:Thứ sáu, 03/02/2023 05:24 (GMT+7)