Đại hội Đảng X: Thay đổi trong nhận thức và tư duy