Đại hội Đảng VIII: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước