Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy
#IG-15014

Chính trị - Ngoại giao

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Hà Nội (TTXVN 20/1) Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa V (tháng 6/1985) đã quyết định bước chuyển quan trọng trong tư duy của Đảng về xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hẳn nền kinh tế sang hạch toán kinh tế kinh doanh XHCN.
Xuất bản:20-01-2020