Đại hội Đảng lần thứ nhất: Chống đế quốc, chống chiến tranh