Đã 25 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng   (Số liệu tính đến 7h ngày 11/5/2020)