Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến tích cực
#IG-42224

Chính trị - Ngoại giao

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến tích cực

Hà Nội (TTXVN 19/11) Từ sau Phiên họp 19 (tháng 1/2021) của Ban Chỉ đạoTrung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện nghiêm túc kết luận của Ban Chỉ đạo, nhất là quán triệt, triển khai nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực gắn với phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhờ đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực.
Xuất bản:Thứ sáu, 19/11/2021 08:51 (GMT+7)