Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển bền vững
#IG-18564

Kinh tế - Hội nhập

Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển bền vững

Hà Nội (TTXVN 7/12) Mục tiêu chung của Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 là huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
Xuất bản:Thứ hai, 07/12/2020 06:34 (GMT+7)