Thông tấn xã Việt Nam
Chính trị - Ngoại giao
Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và nhân dân
Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và nhân dân

Hà Nội (TTXVN 27/1) Sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác chính là ở sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Những dấu mốc trọng đại
90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Những dấu mốc trọng đại

Hà Nội (TTXVN 25/1/2020) Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Thỏa thuận Brexit vượt qua quá trình phê chuẩn đầu tiên tại Nghị viện châu Âu
Thỏa thuận Brexit vượt qua quá trình phê chuẩn đầu tiên tại Nghị viện châu Âu

Hà Nội (TTXVN 24/1) Ngày 23/1/2020, sau khi dự luật Brexit được Quốc hội Anh phê chuẩn và được Hoàng gia Anh chấp thuận, các thành viên Ủy ban Hiến pháp của Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu thông qua bản khuyến nghị EP phê chuẩn Thỏa thuận rút lui của Vương quốc Anh khỏi EU.

Đoàn kết là sức mạnh của Đảng
Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Hà Nội (TTXVN 22/1) Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đoàn kết, thống nhất không chỉ là vấn đề sinh tử của từng tổ chức đảng các cấp, mà còn là sinh mệnh của toàn Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng Việt Nam.

Đại hội Đảng lần thứ nhất: Chống đế quốc, chống chiến tranh
Đại hội Đảng lần thứ nhất: Chống đế quốc, chống chiến tranh

Hà Nội (TTXVN 20/1) Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng, lãnh đạo toàn dân chống đế quốc, chống chiến tranh

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc
Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Hà Nội (TTXVN 20/1) Đại hội lần thứ II của Đảng quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc

Đại hội Đảng III: Lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều thử thách
Đại hội Đảng III: Lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều thử thách

Hà Nội (TTXVN 20/1) Từ Đại hội lần thứ III đến Đại hội IV (1960-1976), đất nước vừa đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất và tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ, vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN

Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất nước nhà
Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất nước nhà

Hà Nội (TTXVN 20/1) Đại hội Đảng IV là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cả nước tiến lên xây dựng CNXH

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy
Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Hà Nội (TTXVN 20/1) Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa V (tháng 6/1985) đã quyết định bước chuyển quan trọng trong tư duy của Đảng về xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hẳn nền kinh tế sang hạch toán kinh tế kinh doanh XHCN.

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới
Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Hà Nội (TTXVN 20/1) Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước

Đại hội Đảng VII: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới
Đại hội Đảng VII: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Hà Nội (TTXVN 20/1) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Đại hội Đảng VIII: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Đại hội Đảng VIII: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hà Nội (TTXVN 20/1) Trung ương Đảng xác định phải tiếp tục đổi mới, chuyển đất nước sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đại hội Đảng IX: Đất nước bước vào thế kỷ mới
Đại hội Đảng IX: Đất nước bước vào thế kỷ mới

Hà Nội (TTXVN 20/1) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Toàn Đảng, toàn dân vững bước vào thế kỷ XXI

Đại hội Đảng X: Thay đổi trong nhận thức và tư duy
Đại hội Đảng X: Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Hà Nội (TTXVN 20/1) Đại hội Đảng X khẳng định những bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng sau 20 năm đổi mới, thể hiện bước đột phá trong thay đổi tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Hà Nội (TTXVN 20/1) Đại hội Đảng XI thông qua những quvết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Đại hội Đảng XII: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Đại hội Đảng XII: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Hà Nội (TTXVN 20/1) Nội dung đầu tiên của chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII được xác định là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh