Chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược
#IG-00382

Chính trị - Ngoại giao

Chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược

Hà Nội (TTXVN 27/1) 85 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành nhiều thắng lợi vĩ đại. Trong giai đoạn từ năm 1954-1975, Đảng ta đã lãnh đạo thực hiện hai chiến lược cách mạng: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Trong đó, nổi bật là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Xuất bản:Thứ ba, 27/01/2015 10:42 (GMT+7)