Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2020 tăng 2,4%