Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2020 tăng 1,8%