Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2019 tăng 9,2%