Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2020 của các bộ, ngành
#IG-41865

Kinh tế - Hội nhập

Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2020 của các bộ, ngành

Hà Nội (TTXVN 21/10) Theo báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) 2020, Bộ Tài chính là cơ quan dẫn đầu bảng xếp hạng DTI 2020 ở khối cấp bộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo mức điểm đánh giá, kết quả chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2020 đang trong giai đoạn bắt đầu. Việc chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngày càng thuận tiện.
Xuất bản:Thứ năm, 21/10/2021 08:59 (GMT+7)
Chuyên đề: CHUYỂN ĐỔI SỐ