Chỉ số cải cách hành chính ở các bộ, địa phương
#IG-01523

Kinh tế - Hội nhập

Chỉ số cải cách hành chính ở các bộ, địa phương

Hà Nội (TTXVN 7/9) Kết quả chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) không chỉ là công cụ đánh giá cải cách hành chính một cách khách quan, thực chất mà còn là cơ sở để đánh giá năng lực và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp.
Xuất bản:Thứ hai, 07/09/2015 17:51 (GMT+7)