Châu Âu và Bắc Mỹ tiếp tục là tâm dịch COVID-19 (tới 11h15 ngày 23/6/2020 giờ VN)