Cách ly y tế tại nhà cho người tiếp xúc gần (F1): Yêu cầu đối với ủy ban nhân dân cấp xã