Các nước đón Năm mới trong đại dịch COVID-19 thế nào?