Các nền kinh tế EU sẽ bật tăng trở lại vào năm 2021