Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
#IG-116108

Kinh tế - Hội nhập

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Hà Nội (TTXVN 1/1) Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2023 đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 4.400 USD, Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 4,5%...
Xuất bản:Chủ nhật, 01/01/2023 06:06 (GMT+7)