Các biện pháp chống dịch bạch hầu đối với bệnh nhân bạch hầu