Bệnh nhân 2899 ở Hà Nam đã lây cho ít nhất 15 trường hợp tiếp xúc