Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân
#IG-20253

Chính trị - Ngoại giao

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân

Hà Nội (TTXVN 23/5) Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.
Xuất bản:Chủ nhật, 23/05/2021 09:18 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV