Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân
#IG-20231

Chính trị - Ngoại giao

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân

Hà Nội (TTXVN 21/5) Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.
Xuất bản:Thứ sáu, 21/05/2021 06:31 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV