Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Acute respiratory disease caused by 2019 novel coronavirus

Acute respiratory disease caused by 2019 novel coronavirus

Situation of the acute respiratory disease caused by 2019 novel coronavirus until 18:00 on February 9, 2020 (Vietnam time)

 • Ngày:
  10/02/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ