90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
#IG-15106

Chính trị - Ngoại giao

90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 1/2) Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp.