9 tháng năm 2021: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,45%