9 tháng năm 2019, vốn FDI vào KCN, KKT  đạt 10,1 tỷ USD