8 tháng năm 2021, Việt Nam thu hút hơn 19 tỷ USD vốn FDI