8 tháng năm 2020: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 26,1 tỷ USD