8 tháng năm 2020: Khách quốc tế đến Việt Nam giảm 66,6%