8 tháng đầu năm  cả nước thu hút gần 15 tỷ USD vốn FDI