8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ
#IG-03094

Kinh tế - Hội nhập

8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ

Hà Nội (TTXVN 29/7) Các tháng cuối năm 2016, Chính phủ đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016.