7 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9%