7 tháng năm 2020  Vốn FDI vào Việt Nam đạt 18,82 tỷ USD