65 năm giải phóng Thủ đô: Những dấu mốc quan trọng
#IG-14186

Chính trị - Ngoại giao

65 năm giải phóng Thủ đô: Những dấu mốc quan trọng

Hà Nội (TTXVN 7/10) 65 năm trước, ngày 10/10/1954, sau 9 năm trường kỳ kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp, thủ đô Hà Nội được giải phóng, kết thúc ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ trên đất nước ta, mở đầu thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lịch sử của Thủ đô Hà Nội luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước ngày nay.
Xuất bản:Thứ hai, 07/10/2019 10:00 (GMT+7)