6 tháng năm 2022: Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng 10,66%